Přihlášení zákazníka

Uživatelský účet
Zapoměli jste heslo?
Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ K SOUBORŮM COOKIES NA SERVERECH SPOLEČNOSTI GENEPROOF A.S.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DODAVATELE A ODBĚRATELE

ZPRACOVATELSKÉ SMLOUVY

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Jsme potěšeni vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem. Bereme ochranu vašich osobních údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Po přečtení těchto zásad zjistíte

− na základě jakého právního důvodu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
− po jak dlouhou dobu jsou osobní údaje zpracovávány;
− zda jsou osobní údaje předávány třetímu subjektu;
− jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke správci osobních údajů.
Správcem osobních údajů je společnost GeneProof a.s., IČ 26981947, sídlem Vídeňská 101/119, Dolní Heršpice, 619 00 Brno.
GeneProof a.s. zpracovává osobní údaje fyzických osob („subjektů údajů") jako správce v souladu s platnou právní úpravou, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („ZOOÚ") a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

II.

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší společností, nebo které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními předpisy. Takto získané osobní údaje budou naší společností jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v této informaci.
Vaše osobní údaje zpracováváme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru zboží či služeb nebo k účasti v soutěži, diskuzních fórech, anketách, za účelem realizace smlouvy apod.
Vaše osobní údaje budou použity pro informování o nových produktech, službách, speciálních nabídkách a k optimalizaci našich služeb Vám, popř. k zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno dále, a to vždy jen k účelu, ke kterému byly shromážděny a v nezbytném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je přípustné pouze na základě povinnosti stanovené právními předpisy.

Zasílání obchodních sdělení

Vámi poskytnutou emailovou adresu je GeneProof a.s. oprávněn využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách, pořádaných akcích, soutěžích nebo k nabídce výrobků a služeb společnosti GeneProof a.s. v souladu s podmínkami § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

Bezpečnost

GeneProof a.s. přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.

Cookies

GeneProof a.s. používá cookies k tomu, aby zajistila optimální technické a uživatelské fungování stránek. Cookies jsou malé „soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky.
Používání cookies můžete deaktivovat či změnit jejich nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Bližší informace o podmínkách užívání cookies naší společností naleznete v Prohlášení k souborům cookies, které je dostupné zde.

Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Je naší povinností vás upozornit na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů, a společnost GeneProof a.s nemůže být odpovědná za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran – provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.
Osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv (např. soudům, soudním exekutorům, dražebníkům, přičemž rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku), specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel"), které pro správce osobních údajů provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (např. externí mzdová účetní společnost, daňový či právní poradce, reklamní agentura, společnost realizující distribuci zásilek, společnost realizující platby) - za zpracovatele vybírá správce osobních údajů po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

III.

Právní důvod zpracování osobních údajů

GeneProof a.s jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě následujících důvodů:

− souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
− plnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
− plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zejména účetní, daňové a archivační);
− ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zejm. za účelem marketingových aktivit, vymáhání oprávněných nároků správce, ochrana majetku správce, zpracování cookies).

Informace podle článku 13 GDPR: Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů

− subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům,
− subjekt údajů má právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
− subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, ppůk. sochora 27, 170000 Praha7, www.uoou.cz
− v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný,
− osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nutnou k účelu zpracování. V případě, že jsou osobní údaje získávány na základě smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, jsou osobní údaje uchovávány po dobu 4 let od ukončení smlouvy. Po uplynutí maximální doby zpracování mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké, pro účely archivnictví nebo po dobu požadovanou právními předpisy,
− osobní údaje nejsou předávány do třetí země,
− správce neprovádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.

Informace podle článku 15 GDPR: Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k osobním údajům a k dalším informacím.
Subjekt údajů má právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných správcem. Za další kopie správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Informace podle článku 16 GDPR: Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Informace podle článku 17 GDPR: Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je k tomu dán důvod. To se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné zejm. za účelem splnění právní povinnosti a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace podle článku 18 GDPR: Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil za určitých situací zpracování jeho osobních údajů.

Informace podle článku 19 GDPR: Oznamovací povinnost
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Informace podle článku 21 GDPR: Právo vznést námitku
Z důvodů týkajících se konkrétní situace má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Informace podle článku 34 GDPR: Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, má správce povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů oznámit.

GeneProof a.s.

  

PROHLÁŠENÍ K SOUBORŮM COOKIES NA SERVERECH SPOLEČNOSTI GENEPROOF A.S.

 V souladu se zákonem využívají weby společnosti GeneProof a.s. soubory cookies.

Soubor cookie je malé množství textových dat, které se ukládá v počítači uživatele při prohlížení internetových stránek. Při každé další návštěvě se poté tento soubor, který obsahuje například údaje o uživatelském účtu, opět posílá zpět na server. Soubory cookies běžně slouží k detekci unikátních uživatelů, ke shromažďování informací o nich a zjednodušuje tak procházení a poskytování obsahu.

Zásady využití cookies

GeneProof a.s. využívá cookies výhradně k technickým účelům a pro účely reklamních systémů. V žádném případě nelze tyto soubory využít k zjištění totožnosti konkrétních návštěvníků.
Používáním webových stránek GeneProof a.s. uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies.
Soubory cookies uživatel může omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies - dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení relace a trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve vašem počítači až do odstranění.
Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých již vyplněných údajů.
Trvalé soubory cookies pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte libovolnou internetovou stránku (neumožňují ovšem identifikovat vás osobně). Díky této identifikaci je možné přizpůsobit zobrazení stránek tak, jak jste si již v minulosti definovali.

Jak zkontrolovat nastavení cookies?

Níže uvádíme postup, kterým zkontrolujete nastavení cookies pro jednotlivé prohlížeče.

Google Chrome

1. Otevřete si v adresním řádku prohlížeče URL http://www.geneproof.com
2. Na konci stránky klikněte na odkaz „Zobrazit rozšířená nastavení...".
3. Klikněte na tlačítko „Nastavení obsahu".
4. Pro zakázání cookies vyberte možnost „Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat".

Internet Explorer

1. Klikněte na ozubené kolečko v pravé horní části prohlížeče a dále na „Možnosti internetu".
2. Přejděte na kartu „Osobní údaje".
3. Posuňte jezdce v rámečku „Nastavení" zcela nahoru, až se zobrazí popis úrovně zabezpečení „Blokovat všechny soubory cookies".

Mozilla Firefox

1. Klikněte na oranžový nápis „Firefox" v levém horním rohu.
2. V kontextovém menu vyberte „Možnosti" a poté opět volbu „Možnosti".
3. Přejděte na kartu „Soukromí".
4. V rámečku „Historie" zvolte nastavení historie „Použít pro historii vlastní nastavení".
5. V níže rozbaleném menu odškrtněte volbu „Povolit serverům nastavovat cookies". Czech Publisher Exchange (CPEx)

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRO DODAVATELE A ODBĚRATELE

Dovolujeme si Vás informovat o zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a rovněž Vás chceme informovat o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Osobní údaje jsou zpracovávány společností GeneProof a.s., sídlem Vídeňská 101/119, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, tel.: 543 211 679, e-mail: info@geneproof.com, IČ 26981947 (dále také jako „správce").

Kontaktní údaje

Správce má oprávněný zájem zpracovávat kontaktní údaje dodavatelů a odběratelů za účelem obchodních jednání, uzavření a následné realizace smlouvy. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů může vést až k přerušení všech obchodních aktivit.

Záznamy jsou uchovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

Vaše práva

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

 

ZPRACOVATELSKÉ SMLOUVY

Google (Ads Data Processing Terms)

Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)

MailChimp (Privacy Policy)

Facebook (Data Policy)

LinkedIn (Data Processing Agreement)

Kreatura digital (Ochrana osobních údajů)

ViaAurea (Ochrana osobních údajů)